Akademia Wirtualizacji - Innowacyjność Elastyczność Profesjonalizm
Specjalistyczne szkolenia i doradztwo z Cloud Computing

Skalowalność i większa elastyczność? Niższe koszty przy wyższej wydajności? Nic prostszego. Dzięki technologii Cloud Computing można osiągnąć to w szybkim czasie, bez zbędnego sprzętu i kosztów związanych z zarządzaniem infrastrukturą. Już dziś przygotuj na to swoją firmę i skorzystaj ze szkoleń i doradztwa Akademii Wirtualizacji!

 • Szkolenia z
  Amazon Web Services

  Szko­le­nia z Amazon Web Services po­zwo­lą zdo­być umię­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cje za­ró­wno je­śli je­st­eś ar­chi­te­ktem, pro­gra­mi­stą, adm­ini­stra­to­rem, ma­na­ge­rem lub je­śli bę­dziesz po­trze­bo­wał chmu­ry do Big Data. Wy­bierz od­po­wied­nie szko­le­nie dla Cie­bie !

 • Doradzwo i wdrożenia z Amazon Web Services

  Pra­cu­jemy ra­zem z na­szy­mi klien­ta­mi nad wdra­ża­niem bądź mi­gra­cją ist­nie­ją­cych ser­wi­sów do AWS. Wie­le uda­nych wdro­żeń i la­ta do­świad­cze­nia po­zwa­la­ją na­szym kli­en­tom na wy­ko­rzy­sta­nie w 100% mo­cy chmu­ry AWS je­dno­cze­śnie za­cho­wu­jąc ni­skie kosz­ty.

 • Cloud Management
  Services

  Ro­zwią­za­nia CMS cie­szą się co­raz więk­szą po­pu­lar­no­ścią w biz­ne­sie. Za­rzą­dza­my wie­lo­ma śro­do­wi­ska­mi AWS star­tu­pów, ma­łych i śre­dnich firm oraz du­żych kor­po­ra­cji. Wszyst­ko to re­ali­zo­wa­ne jest zgo­dnie z za­ło­że­niem Cloud Com­pu­ting czyli pay-as-you-go bez dłu­go­ter­mi­no­wych kon­tra­któw.

Należymy do sieci Partnerów APN Amazon Web Services

Wybrani klienci

 • Wincor Nixdorf
 • Microgen
 • GlaxoSmithKline
 • Infolet
 • 7Bulls
Copyright © 2015 Intlabs. Wszelkie prawa zastrzeżone.
"Amazon Web Services", "Auto Scaling", "AWS","S3", "EC2", "SQS", "SNS", "SES", "SWF", "EMR", "RDS", "VPC", "CloudFront", "CloudWatch", "Direct Connect", "Route 53", "Glacier", "CloudSearch", "ElastiCache", i "SimpleDB" są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc.
Wszystkie inne produkty i usługi mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub usługami innych firm będących ich właścicielami.